Oleg V. Kopelevich
Head of Ocean Optics Laboratory.
Phone: (499) 124-7583;
Fax: (499) 124-5983;
e-mail: oleg@ocean.ru


Sergey V. Sheberstov

Inna V. Sahling

Svetlana V. Vazyulya


Vladimir I. Burenkov