Authors


Laboratory of Ocean Optics
P.P.Shirshov Institute of Oceanology
Russian Academy of Sciences

36, Nakhimovsky prosp.,
Moscow, 117997, Russia


Oleg V. Kopelevich
Head of Ocean Optics Laboratory.
Phone: (499) 124-7583;
Fax: (499) 124-5983;
e-mail: oleg@ocean.ru
Vladimir I. Burenkov
Sergey V. Sheberstov
Svetlana V. Vazyulya
Inna V. Rybakova
Elena A. Lukyanova
Sergey P. Zavyalov